Jak otrzymać dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny?

Zasady i procedury dofinansowania

O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba posiadająca  ważne orzeczenie, która została skierowana na  turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza.

Warunki uzyskania dofinansowania

Z turnusów rehabilitacyjnych może korzystać osoba niepełnosprawna, która:

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem pod warunkiem że:

Wysokość dofinansowania

0 %
przeciętnego wynagrodzenia

dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności

0 %
przeciętnego wynagrodzenia

dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

0 %
przeciętnego wynagrodzenia

dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności

0 %
przeciętnego wynagrodzenia

dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

0 %
przeciętnego wynagrodzenia

dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

Tryb postępowania

1.
Wnioski o dofinansowanie do turnusu składane są w danym roku kalendarzowym od 1 stycznia do 31 marca.
2.
Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku, informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania w/w informacji. Brak usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3.
Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
4.
O kolejności w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego decyduje:
– a. liczba punktów uzyskana stosowanie do kryteriów ustalonych w Tabeli punktowej ( którą stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia), z zastrzeżeniem punktu b
– b. w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o kolejności dofinansowania decyduje data wpływu wniosku , a w przypadku tej samej daty kolejność złożonego wniosku.
5.
Wniosek jest rozpatrywany w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Centrum w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania.
6.
Osoba, która otrzymała dofinansowanie dokonuje wyboru ośrodka i terminu turnusu oraz powiadamia o tym Centrum w terminie do 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazując Centrum informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.
7.
Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu.
8.
Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez Centrum oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie.
9.
Wnioskodawca może dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Dyrektora Centrum i otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Osoba Niepełnosprawna czyni to za pośrednictwem organizatora, który posiada aktualne uprawnienie do organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Dokonując wyboru turnusu należy poinformować organizatora o rodzaju dysfunkcji (zaznaczonej na wniosku lekarza), tak aby były one zgodne z wpisem organizatora i ośrodka do rejestru wojewody właściwego dla siedziby każdego z nich. Konsekwencje zarezerwowania miejsca na turnusie przed uzyskaniem dofinansowania ponosi wyłącznie wnioskodawca.
10.
Centrum nie zwraca kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, który odbył się przed przyznaniem dofinansowania.
11.
Turnus, do którego przyznano dofinansowanie należy rozpocząć najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym w ,,Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON’’.

Rehabilitacja i zdrowie

Praktyczne informacje dla osób planujących wyjazd na turnus rehabilitacyjny lub zdrowotny. Czym różnią się poszczególne pobyty? Jakie są rodzaje sanatoriów? Czym jest uzdrowisko? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poszczególnych tematach.