Karta informacyjna RODO

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Biuro Turystyczne „Senior”

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”,
 • krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Biuro Turystyczne „Senior” adres siedziby: 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 9/2, NIP 521-266-12-17, REGON 012806024, tel. 22 825 63 64 lub 22 825 63 63, email wczasyseniora@gmail.com

W sprawie danych osobowych może Pani/Pan nawiązać kontakt:

 • mailowo na adres wczasyseniora@gmail.com,
 • wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.btsenior.pl
 • dzwoniąc pod numer 22 825 63 64 lub 22 825 63 63,
 • pisząc na adres naszej siedziby.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art.6 Rozporządzenia oraz art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego, w celach:

 • realizacji umowyo świadczenie usług turystycznych
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesówBiura Turystycznego „Senior”, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej,
 • rozliczeń finansowychsprawozdawczości rachunkowej
 • weryfikacji tożsamości Klienta(Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numeru telefonu, płeć, wzór podpisu, adres e-mail. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Biuro Turystyczne „Senior”, takie jak adres IPi identyfikator MAC.

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Pani/Pana rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorco mtj.: przewoźnikom, towarzystwom ubezpieczeniowym (w tym TU Europa z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Gwiaździsta 62), dostawcom usług hotelowych (np. Ośrodkom Wypoczynkowym, Hotelom, Pensjonatom), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Biur Turystycznego „Senior” na podstawie zawartych umów. Dane osobowe  mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej z Biurem Turystycznym „Senior” umowy, to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo doprzenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo dousunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach, 
 • prawo doograniczenia ich przetwarzania (art.18 Rozporządzenia),
 • prawo dozłożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub złożenie w trakcie realizacji, będzie wiązało się to z brakiem możliwości realizacji usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy,
 • prawo docofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator