Jakie są rodzaje stopni niepełnosprawności?

Rodzaje stopnia niepełnosprawności

Osobą z niepełnosprawnością to osoba posiadające stosowne orzeczenie wydane zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. To dokument imienny, wydany dla jednej, konkretnej osoby, potwierdzający, że dana osoba jest niepełnosprawna.

Występują trzy stopnie niepełnosprawności:

Znaczny stopień niepełnosprawności

Do tego stopnia zaliczane są osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy lub zdolną do pracy wyłącznie w warunkach pracy chronionej z powodu fizycznego, psychicznego lub umysłowego. W tym celu, osoby takie, wymagają stałej lub długotrwałej opieki polegającej na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej, karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem. Konieczność jest też udzielania takiej osobie pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych. Oznacza to, że osoby te zależne są od otoczenia, w postaci udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych. Przez długotrwałą opiekę i pomoc w pełnieniu ról społecznych rozumie się konieczność jej sprawowania przez okres powyżej 12 miesięcy.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Czasowa pomoc w pełnieniu ról społecznych oznacza konieczność udzielenia pomocy w okresach wynikających ze stanu zdrowia.

Częściowa pomoc w pełnieniu ról społecznych oznacza wystąpienie co najmniej jednej okoliczności.

Lekki stopień niepełnosprawności

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej obniżenie zdolności do wykonywania pracy. Może zaś ona wykonywać każdą pracę, do której posiada kwalifikacje. Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności może samodzielnie egzystować bez pomocy drugiego człowieka, lecz może w tym celu potrzebować urządzeń, które pomogą w prawidłowym funkcjonowaniu np. protez, osobistej pompy insulinowej czy implantu ślimakowego.

Stopień niepełnosprawności orzekany jest na czas określony lub na stałe. Ustalany jest na podstawie wiedzy medycznej czy stan zdrowia może nastąpić poprawie lun nie rokuje poprawy. W przypadku zmiany stanu zdrowia, osoba niepełnosprawna posiadająca już orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

Niepełnosprawność

Przydatne informacje dla osób niepełnosprawnych, a także członków rodzin. Jakie przywileje przysługują z tytułu niepełnosprawności? Jak uzyskać orzeczenia i dofinansowania? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poszczególnych wątkach.