Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka?

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, a posiadają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy spowodowana wadą wrodzoną, długotrwałą chorobą lub uszkodzeniem organizmu, powodujący konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku, zaliczane są do osób niepełnosprawnych.

Jakie warunki musi spełniać dziecko, aby otrzymało orzeczenie o niepełnosprawności?

Poniżej wymienione warunki  dziecko musi spełniać:

 1. wrodzonych wad i schorzeń, które prowadzą do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu oraz upośledzają w znacznym stopniu chwytność rąk jak również utrudniają samodzielne poruszanie się.
 2. wrodzonych lub nabytych ciężkich chorób metabolicznych, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i innych, które znacząco upośledzają sprawność organizmu jak również wymagają systematycznego leczenia w domu oraz wymagają okresowego leczenia szpitalnego.
 3. upośledzenia umysłowego (począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym),psychozy i zespołów psychotycznych,całościowych zaburzeń rozwojowych, powodujących znaczne zaburzenia interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie zachowań,  zainteresowań i aktywności, padaczki z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi, nowotworów złośliwych oraz chorób rozrostowych układu krwiotwórczego – do 5 lat od zakończenia leczenia.
 4. wrodzonych lub nabytych wad narządu wzroku, powodujących znaczne ograniczenie jego sprawności, które prowadzi do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni.
 5. głuchoniemoty, głuchoty lub obustronnego upośledzenia słuchu, które nie poprawia się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Pamiętaj! nie każda choroba może być przyczyną niepełnosprawności.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Zespół zapozna się z całą dokumentacją. Jeśli okaże się, że brakuje jakiegoś dokumentu, zespół pisemnie poprosi cię o uzupełnienie. Wskaże ci też termin, do którego musisz to zrobić. Jeśli nie uzupełnisz dokumentacji, zespół nie wyda orzeczenia (pozostawi sprawę bez rozpoznania). Jeśli dokumenty będą zawierały sprzeczne informacje, zespół może skierować twoje dziecko na specjalistyczne badanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Takie badania są bezpłatne. Może cię również poprosić o złożenie wyników dodatkowych badań, które wykonasz we własnym zakresie.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, nie dłuższy niż do ukończenia 16. roku życia. O długości okresu na jaki wydaje się orzeczenie o niepełnosprawności, decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na wniosek złożony do powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Kto może złożyć dokumenty w celu otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka?

Rodzic lub opiekun prawny.

Gdzie należy złożyć dokumenty?

W przypadku wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dokumenty należy złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w miejscu stałego pobytu lub w tymczasowym miejscu pobytu (np. w szpitalu albo u rodziny).

Czas oczekiwania na decyzje?

Czas oczekiwania na posiedzenie rozpatrujące wnioski o otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności wynosi do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku lub do 2 miesięcy w przypadku, gdy twoja sprawa jest złożona, a zespół orzekający niepełnosprawność potrzebuje więcej czasu na jej rozpatrzenie.

Pamiętaj! Jeśli nie możesz przyjść na posiedzenie, np. przez nagłą chorobę albo wypadek, obowiązkowo musisz wysłać dokument potwierdzający zaistniałe zdarzenie losowe mnie później niż 14 dni od dnia terminu posiedzenia. Po otrzymaniu takiego dokumenty zespół wyznaczy nowy termin.

W przypadku braku przesłania usprawiedliwienia zespół nie rozpatrzy wniosku.

Czas oczekiwania na orzeczenie wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia posiedzenia. Orzeczenie przesyłane jest poczta na adres wskazany we wniosku lub odebrać je osobiście w zespole orzekającym.

Jeśli twoje dziecko nie może podróżować ze względu na stan zdrowia – poproś lekarza o zaświadczenie potwierdzające ten stan. Na podstawie powyższego zaświadczenia, zespół może stwierdzić, że przedstawione dokumenty są wystarczające – wtedy wyda orzeczenie bez badania (zaocznie). Jeśli okaże się, że badanie jest niezbędne – złóż wniosek do zespołu, żeby przeprowadził badanie w miejscu, w którym dziecko przebywa.

Jakie prawa przysługują dziecku z orzeczeniem niepełnosprawności?

Opiekun/rodzic dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności może ubiegać się o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jak również może wystąpią o dofinansowanie na likwidację barier:

 1. Architektonicznych (np. montażu pochylni, usunięcia progów w budynku).
 2. Komunikacyjnych(np. zakupu komputera).
 3. Technicznych (np. zakupu urządzenia, które umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym do samochodu).

Niepełnosprawne dziecko może otrzymać pod warunkiem, że w orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka są spełnione łącznie:

 1. Wskazanie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
 2. Wskazanie o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Każde dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności ma prawo zasiłku pielęgnacyjnego, przyznawanego w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Osoby, którym przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko mogą, po spełnieniu określone ustawowo warunki, otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego tj.:

 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

Np. zajęcia plastyczne, muzykoterapia, zajęcia terapeutyczne ze zwierzętami.

Niepełnosprawność

Przydatne informacje dla osób niepełnosprawnych, a także członków rodzin. Jakie przywileje przysługują z tytułu niepełnosprawności? Jak uzyskać orzeczenia i dofinansowania? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poszczególnych wątkach.