Jakie przywileje przysługują przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Czasowa pomoc w pełnieniu ról społecznych oznacza konieczność udzielenia pomocy w okresach wynikających ze stanu zdrowia.

Częściowa pomoc w pełnieniu ról społecznych oznacza wystąpienie co najmniej jednej okoliczności.

Rodzaje przywilejów i ulg dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Nie może przekraczać 7 godzin na dobę co daje 35 godzin tygodniowo oraz nie mogą być zatrudniane w nadliczbowych godzinach i w porze nocnej. Wyjątek stanowi stróżowanie, ale w tym celu należy przedłożyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

Przysługuje każdej osobie niepełnosprawnej dodatkowe 15 min. przerwy w ramach czasu pracy.

W wymiarze 10 dni, prawo to nabywa się po przepracowaniu pierwszego roku, niezależnie od tego czy zmieniany był pracodawca. W przypadku nabycia uprawnień do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego określonego na podstawie innych przepisów, prawo dodatkowych 10 dni takiej osobie nie przysługuje. Pracownikowi przysługuje obowiązek, w ramach godzin pracy do wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub załatwieniu sprzętu ortopedycznego.

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie posiadają uprawnień do zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP i PKS. Wyjątkiem stanowi młodzież w wieku od 16 do 24 roku życia oraz studenci niepełnosprawni do 26 roku życia, którzy mogą korzystać z przejazdów koleją (PKP) ze zniżką 78 % w drodze do szkoły, z wizytą do lekarza czy w drodze na wyznaczoną rehabilitację. Należy wówczas, posiadać przy sobie dokument potwierdzające cel podróży, skierowanie od lekarza oraz orzeczenie o niepełnosprawność. Ulgi w komunikacji gminnej/miejskiej są uzależnione od uchwały ustalonej w danym urzędzie lub radzie gminny.

Przysługuje pracownikowi raz w roku. Aby nie stracić prawa dodatkowego 10 dniowego urlopu, suma dodatkowego urlopu oraz zwolnienia na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych. Należy pamiętać, że osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może ubiegać się o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może występować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych, czy zaopatrzenie rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi:do 100% udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany lub do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ, oraz wymaganego udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Udziału środków własnych wynosi minimum 20% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego.

Wysokości dofinansowania uzależniona jest do posiadanych środków finansowych oraz środków jakimi dysponuje PFRON. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku niedoboru środków, a przy znacznej liczbie wnioskodawców decyzja jest podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji.

Osoby posiadające orzeczenie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą odliczyć rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych tzw. ulgę rehabilitacyjną.

Ulga ta obejmuje:

  1. Dostosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych (montaż specjalistycznego sprzętu).
  2. Zakup i naprawę indywidualnego zaopatrzenia rehabilitacyjnego.
  3. Zakup materiałów szkoleniowych wynikających z potrzeb osoby niepełnosprawnej.
  4. Koszt pobytu na turnusie rehabilitacyjnym i turnusie sanatoryjnym (uzdrowiskowym).
  5. Koszt obsługi tłumacza języka migowego.
  6. Kosztów leków (w określonej kwocie i z zaświadczeniem od lekarza).
  7. Koszt transportu np. na pobyt związany z leczeniem.

Osoby posiadające orzeczenie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może otrzymać kartę tylko i wyłącznie, jeśli jego niepełnosprawność wynika z tytułu choroby narządu wzroku (kod 04-O), upośledzenie narządu ruchu (kod 05-R)lub chorobę neurologiczną (kod 10-N).

Osoby posiadające orzeczenie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje zwolnienie z opłat tylko i wyłącznie, jeśli jego niepełnosprawność wynika z tytułu uszkodzenia narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%).

Niepełnosprawność

Przydatne informacje dla osób niepełnosprawnych, a także członków rodzin. Jakie przywileje przysługują z tytułu niepełnosprawności? Jak uzyskać orzeczenia i dofinansowania? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poszczególnych wątkach.