SENIOR Biuro Turystyczne > Jak otrzymać dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny?

  Zasady i procedury dofinansowania do udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba posiadająca  ważne orzeczenie, która została skierowana na  turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza.

 

WARUNKIEM UZYSKANIA DOFINANSOWANIA JEST:

 

Z turnusów rehabilitacyjnych może korzystać osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia albo osobę posiadającą orzeczenie równoważne zgodnie z art. 5, art. 5a oraz art. 62 ustawy,
 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonym przez wojewodę albo poza takim ośrodkiem w przypadku, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekroczy kwoty:
  a. 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  b. 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnie gospodarującej.
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

 

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem pod warunkiem że:

 • wniosek lekarski, o którym mowa wyżej w § 3 ust. 1 pkt. 2, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
 • opiekun nie pełni funkcji członka kadry na danym turnusie i nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby,
 • opiekun ukończył 18 lat lub opiekun ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej
 •   Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 •   W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
 •   W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

 

27 %

przeciętnego wynagrodzenia

dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
25 %

przeciętnego wynagrodzenia

dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
23 %

przeciętnego wynagrodzenia

dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
18 %

przeciętnego wynagrodzenia

dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
18 %

przeciętnego wynagrodzenia

dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności
 • W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35 % przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.
 • W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć kwoty dofinansowania nie więcej niż o 20% kwot, o których mowa w ust.1 zgodnie z zapisami § 6 ust.3 rozporządzenia.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zmniejszenia kwoty dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym procent zmniejszenia będzie wprowadzony aneksem do zarządzenia.
 • Kwoty dofinansowania podlegają zaokrągleniu do pełnego złotego.
 • W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 9, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
 • Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

TRYB POSTĘPOWANIA:

 

 1. Wnioski o dofinansowanie do turnusu składane są w danym roku kalendarzowym od 1 stycznia do 31 marca.
 2. Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku, informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania w/w informacji. Brak usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
 4. O kolejności w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego decyduje:
  – a. liczba punktów uzyskana stosowanie do kryteriów ustalonych w Tabeli punktowej ( którą stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia), z zastrzeżeniem punktu b
  – b. w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o kolejności dofinansowania decyduje data wpływu wniosku , a w przypadku tej samej daty kolejność złożonego wniosku.
 5. Wniosek jest rozpatrywany w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Centrum w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania.
 6. Osoba, która otrzymała dofinansowanie dokonuje wyboru ośrodka i terminu turnusu oraz powiadamia o tym Centrum w terminie do 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazując Centrum informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.
 7. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu.
 8. Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez Centrum oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie.
 9. Wnioskodawca może dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Dyrektora Centrum i otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Osoba Niepełnosprawna czyni to za pośrednictwem organizatora, który posiada aktualne uprawnienie do organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Dokonując wyboru turnusu należy poinformować organizatora o rodzaju dysfunkcji (zaznaczonej na wniosku lekarza), tak aby były one zgodne z wpisem organizatora i ośrodka do rejestru wojewody właściwego dla siedziby każdego z nich. Konsekwencje zarezerwowania miejsca na turnusie przed uzyskaniem dofinansowania ponosi wyłącznie wnioskodawca.
 10. Centrum nie zwraca kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, który odbył się przed przyznaniem dofinansowania.
 11. Turnus, do którego przyznano dofinansowanie należy rozpocząć najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym w ,,Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON’’.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

(22) 825 63 64

(22) 825 63 63

Biuro Sprzedaży:
ul. Mokotowska 7
00-640 Warszawa
Pon – Pt: 11:00 – 17:00
wczasyseniora@gmail.com

Loading...